2017 Kia Cerato'nin fiyatı belli oldu 2016-07-06

Dizel versiyonu olmadığı için 4 yıl satışına ara verilen Kia’nın Cerato modeli, 1.6 litre 136 beygirlik motorla döndü.

Dizel versiyonu olmadığı için 4 yıl satışına ara verilen Kia’nın Cerato modeli, 1.6 litre 136 beygirlik motorla döndü. 64 bin 900 ile 83 bin 900 TL. fiyat aralığında satılacak Cerato, ayrıca segmentin en çok satanı olma iddiası taşıyor. 

Tüm dün­ya­da 2.9 mil­yon ade­tin üze­rin­de­ki sa­tı­şıy­la Ko­re'nin ikin­ci bü­yük oto­mo­bil üre­ti­ci­si Ki­a, 2015'te Tür­ki­ye pa­za­rın­da 17 bin 983 adet­le yüz­de 1.9 pa­zar pa­yı­na sa­hip ve mar­ka, pa­za­rın her ta­le­bi­ne kar­şı­lık ver­mek is­ti­yor. Oto­mo­tiv sek­tö­rün­de Tür­ki­ye'de­ki ver­gi­len­dir­me mo­de­li oto mar­ka­la­rı­nı hay­li zor­lu­yor. Mo­tor hac­mi­ne gö­re kat­la­yan ver­gi­ler yü­zün­den Türk oto­mo­bil se­ver D ve üst seg­ment­ler­de­ki bü­yük oto­mo­bil­le­ri da­hi kü­çük mo­tor­lar­la kul­lan­mak is­ti­yor. Üre­ti­ci­ler ba­zı mo­del­ler için 1.6 lit­re­yi geç­me­yen mo­tor­lar kul­lan­ma­yı red­de­der­ken ba­zı mar­ka­lar ner­dey­se tüm mo­del­le­rin­de kü­çük ha­cim­li di­zel mo­tor kul­la­nı­yor. Ki­a da C seg­men­tin­de­ki mo­de­li Ce­ra­to'yu di­zel ver­si­yo­nu ol­ma­dı­ğı için 2013'ten be­ri sat­mı­yor­du. An­cak şir­ket, 4 yıl sü­ren uğ­raş­tan son­ra Ko­re­li yö­ne­ti­ci­le­ri ik­na et­me­yi ba­şar­mış. Bu seg­ment­te­ki müş­te­ri­le­rin ya­rı­sın­dan faz­la­sı­nın 1.6 lit­re­lik di­zel mo­tor ta­lep et­ti­ği an­la­tı­lan Ko­re­li­ler, yıl­lık 30 bin adet­lik sa­tış ade­di ko­nu­şul­ma­ya baş­la­yın­ca Ki­a Tür­ki­ye'nin is­te­ği­ne kar­şı­lık ver­miş.
 

TÜR­Kİ­YE'NİN EN ÇOK SA­TA­NI OLACAK

Tür­ki­ye'de en çok sa­tan mo­de­lin yak­la­şık 8 bin 500 adet ile Spor­ta­ge ol­du­ğu­ bil­gi­si­ni ve­ren Ki­a Grup Di­rek­tö­rü Ay­şe Tun­cel, ye­ni­le­nen Ce­ra­to'nun 2017'de en çok sa­tan mo­del olacağı ön­gö­rü­sün­de bu­lun­du. Tür­ki­ye'de sa­tı­lan C seg­men­ti araç­la­rın yüz­de 72'si­nin se­dan, yüz­de 32'si­nin de di­zel mo­tor­lu ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Tun­cel, “Bu­gün­ler için bü­yük ça­ba sar­fet­tik. Uzun za­man­dır ol­ma­dı­ğı­mız bir yer­de üs­te­lik id­di­alı bir fi­yat­la ge­tir­di­ği­miz Ce­ra­to'un dü­nü­şü muh­te­şem ola­cak. Ce­ra­to için 30-45 yaş ara­sı tüm ka­dın ve er­kek müş­te­ri kit­le­si­ni he­def­le­dik. Comp­fort ve Con­cept Plus se­çe­nek­le­riy­le sa­tı­la­ca­k” di­ye ko­nuş­tu. Tuncel, Ce­ra­to'da 64 bin 900 li­ra­dan baş­la­yan fi­yat­la­rın 83 bin 900 li­ra­ya ka­dar çı­ka­ca­ğı­nı da söz­le­ri­ne ek­le­di.

136 BEY­GİR­LİK Dİ­ZEL MO­TOR

Oto­mo­bi­li Tür­ki­ye'de sat­tı­ra­cak baş­lı­ca özel­li­ği 136 bey­gir gü­cün­de­ki tur­bo di­zel mo­to­ru. 300 Nm trok üre­ten mo­tor 0'dan 100 km/s hı­za 10.8 sa­ni­ye­de çı­kı­yor. Mo­del­de ay­rı­ca 130 bg. 1.6 lit­re­lik ‘Gam­ma' mo­to­ru se­çe­ne­ği de bu­lu­nu­yor. Bu mo­tor­da dök­me alü­min­yum­dan üre­til­miş si­lin­dir blok­la­rı ve baş­lık­la­rı ha­fif ol­ma­sı­nı sağ­lı­yor. Ce­ra­to'da Nor­mal, Sport ve Com­fort ol­mak üze­re 3 de­ğiş­ken sü­rüş mo­du bu­lu­nu­yor. 4. ne­sil mak­yaj­lı Ce­ra­to'da da­ha pre­mi­um bir at­mos­fer ya­rat­mak is­te­yen Ki­a, gös­ter­ge pa­ne­lin­de, ka­pı dö­şe­me­le­rin­de, or­ta sü­tun­da ve kon­sol ka­pa­ğın­da ye­ni mal­ze­me­ler kul­lan­mış. Oto­mo­bil­de krom ka­pı kol­la­rı ve ısıt­malı ye­ni kol­tuk­lar ve bol sa­yı­da eş­ya sak­la­ma böl­me­si bu­lu­nu­yor.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ 74. MARKASI

Ko­re­li üre­ti­ci, 2015'te In­ter­brand­s'­ın yap­tı­ğı ‘En de­ğer­li kü­re­sel mar­ka­la­r' lis­te­sin­de 5.66 mil­yar do­lar­lık de­ğe­riy­le 74. sı­ra­da yer al­dı. Ki­a, mar­ka de­ğe­ri­ni bir ön­ce­ki yı­la gö­re yüz­de 5 ar­tır­dı. İlk 10'a gi­ren tek oto­mo­bil mar­ka­sı 49 mil­yar do­lar­lık de­ğe­riy­le 6. sı­ra­da­ki To­yo­ta ol­du. İlk 5'te­ki en de­ğer­li mar­ka­lar ise sı­ra­sıy­la 170 mil­yar do­lar ile App­le, 120 mil­yar do­lar ile Go­og­le, 78.4 mil­yar do­lar ile Co­ca-Co­la, 67.7 mil­yar do­lar ile Mic­ro­soft ve 65 mil­yar do­lar ile IBM ol­du. 37.2 mil­yar do­lar ile BMW 11. olur­ken, 36.7 mil­yar do­lar­lık de­ğer ile Mer­ce­des de 12. sı­ra­da yer bul­du.

ABD’DE TARİHİ BAŞARI

Ki­a, dün­ya­nın en pres­tij­li araş­tır­ma ku­ru­luş­la­rın­dan bi­ri olan J.D Po­we­r'­ın 2016 İlk Ka­li­te De­ğer­len­dir­me­sin­de AB­D'­de­ki 33 mar­ka­yı ge­ri­de bı­ra­ka­rak bi­-rin­ci ol­du. J.D Po­we­r'­ın ra­po­run­da son 27 yıl­da ken­di sı­nı­fın­dan zir­ve­ye ula­şan ilk mar­ka olan Ki­a'­nın bu yük­se­li­şi, Spor­ta­ge ve So­ul mo­del­le­ri­nin gös­ter­miş ol­du­ğu üs­tün per­for­mans sa­ye­sin­de ger­çek­leş­ti. Öte yan­dan Ri­o, Ce­ra­to
ve So­ren­to da, ken­di ka­te­go­ri­le­rin­de ilk üç­te yer al­dı.

2017 HEDEFİ 30 BİN SATMAK

Gö­re­vi­ne kı­sa bir sü­re ön­ce baş­la­yan Çe­lik Mo­tor Ge­nel Mü­dü­rü Öz­gür Ma­raş, yı­lın ikin­ci ya­rı­sın­da port­fö­ye ka­tı­lan ye­ni­le­nen Ce­ra­to'dan yıl so­nu­na ka­dar 5 bin adet sa­ta­cak­la­rı­nı be­lirt­ti. Mar­ka 2016 so­nun­da 22 bin adet­lik sa­tı­şa ulaş­ma­yı plan­lı­yor. Ge­le­cek se­ne de 10 bin adet ile en faz­la sa­tan mo­de­lin Ce­ra­to ola­ca­ğı­nı ön­gö­ren Ma­raş, 30 bin adet­lik sa­tış ile pa­zar pay­la­rı­nı ar­tı­ra­cak­la­rı­nı söy­le­di. 2014'te yüz­de 1.7 olan pa­zar pa­yı­nı 2015'te yüz­de 1.9'a çı­kar­dık­la­rı­nı be­lir­ten Maraş, 2016 so­nun­da Ce­ra­to ­ile yüz­de 2 üze­ri pazar pa­yı he­def­le­dik­le­ri­ni ak­tar­dı.

Metin Köklüçınar-Sözcü 

 Yorum

0 Yorum

Benzer Haberler